SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

Szabályozási környezet

A GIRO Zrt. a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokra általában, az elszámolásforgalmi ügylet feldolgozását végző pénzügyi vállalkozásra, illetőleg a hitelezési, vagy hitelezési jellegű tevékenységet végző szervezetek prudens működését támogató adatfeldolgozóra különösen érvényes és hatályos jogszabályok, rendelkezések, jogi kötőerővel rendelkező előírások szerint és alapján végzi tevékenységét.

Elsődlegesen releváns jogi előírások (nem taxatív felsorolás):

a) GIRO Zrt.-re mint gazdasági társaságra releváns jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyv
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • 2006 évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 2009 évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

b) GIRO Zrt.-re mint pénzforgalmi elszámolóházra releváns jogszabályok:

 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

 • A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény

 • A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

 • A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

 • A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Kormányrendelet

 • Az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól szóló 536/2013. (XII.30.) Kormányrendelet

 • A fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 34/2009. (XII.28.) MNB rendelet

 • A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII.28.) MNB rendelet

 • A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet

 • A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

 • A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

 • A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2018. (V.29.) MNB rendelete a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

c) GIRO Zrt.-re mint adatkezelőre és adatfeldolgozóra releváns jogszabály:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A GIRO Zrt. dokumentumaiban bárminemű törvényre, jogszabályra, rendeletre, rendelkezésre, szabályozásra vagy más hasonló jellegű jogi előírásra történő hivatkozás úgy értelmezendő, mint az adott törvény, jogszabály, rendelet, rendelkezés, szabályozás vagy előírás (valamely későbbi törvény, jogszabály, rendelet, rendelkezés, szabályozás vagy előírás által módosított vagy azzal felváltott) hatályos változatára történő hivatkozás.

Kapcsolat