Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Adat Elérhetőség
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Az adatok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Kapcsolat
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Az adatok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el:
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Igazgatóság
Felügyelőbizottság
Szervezeti egységek vezetői
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Az adatok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Kapcsolat
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem releváns (A GIRO Zrt. nem testületi szerv.)
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincs közfeladatot ellátó alárendelt szerve.)
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az adatok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Leányvállalatunk
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nem releváns (A GIRO Zrt. nem alapított közalapítványt.)
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns (A GIRO Zrt. nem alapított költségvetési szervet.)
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns (A GIRO Zrt. nem alapított lapot.)
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Az adatok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Felügyeleti szervünk

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Adat Elérhetőség
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A GIRO Zrt. tevékenységére vonatkozó jogszabályok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Szabályozási környezet
A GIRO Zrt. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: Adatkezelési tájékoztató
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincsenek hatósági jogkörei.)
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns (A GIRO Zrt. nem helyi önkormányzat.)
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincsenek hatósági jogkörei.)
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A GIRO Zrt. tevékenységére vonatkozó Üzletszabályzatok, Díjszabályzatok az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Üzletszabályzatok
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Nem releváns (A GIRO Zrt. nem tart fenn, vagy kezel adatbázisokat.)
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincsenek nyilvános kiadványai.)
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nem releváns (A GIRO Zrt.-re nem értelmezhető.)
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincs jogalkotási hatásköre.)
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A GIRO Zrt. közleményei az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: Közlemények
Cégjogi közlemények
Állásportál
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Nem releváns (A GIRO Zrt. nem írt ki szakmai pályázatokat.)
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Nem releváns (A GIRO Zrt.-re vonatkozó Felvigyázói jelentések, értékelések nem nyilvánosak.)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket az Info tv. -ben foglalt előírásoknak megfelelően a GIRO Zrt. Jogi irodája kezeli. Elérhetőség: info@mail.giro.hu, +36 1 428 5600.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns (A GIRO Zrt. nem végez jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtést.)
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Nem releváns (A GIRO Zrt. nem szolgáltat jogszabály alapján publikus statisztikai adatokat.)
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincs szerződése közérdekű adatok hasznosítására vonatkozóan.)
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns (A GIRO Zrt.-nek nincs szerződése közérdekű adatok hasznosítására vonatkozóan.)
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A GIRO Zrt.-nek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatai az alábbi hivatkozásokon keresztül érhetők el: Juttatások
Szerződések
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Nem releváns (A GIRO Zrt. nem kezel újrahasznosítás céljára elérhető adatokat.)
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns (A GIRO Zrt. nem kezel újrahasznosítás céljára elérhető adatokat.)
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Nem releváns (A GIRO Zrt. nem kezel újrahasznosítás céljára elérhető adatokat.)
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns (A GIRO Zrt. nem kezel újrahasznosítás céljára elérhető adatokat.)
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns (A GIRO Zrt. nem kezel újrahasznosítás céljára elérhető adatokat.)

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Adat Elérhetőség
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A GIRO Zrt. éves üzleti jelentése, mérlege, könyvvizsgálói jelentése, eredménykimutatása az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: Dokumentumok - Azon belül kérjük, az éves beszámoló szűrést válasssza.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A GIRO Zrt.-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve az alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai
A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: Juttatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns (A GIRO Zrt. nem nyújt költségvetési támogatásokat.)
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani A GIRO Zrt.-nek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett, közbeszerzési értékhatárt meghaladó szerződései az alábbi hivatkozáson keresztül érhetők el: Szerződések
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns (A GIRO Zrt. nem vesz részt koncessziós pályázatban.)
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem releváns (A GIRO Zrt. nem teljesített 5 millió forintot meghaladó értékű kifizetéseket ilyen célokra.)
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Nem releváns

Kapcsolat